ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកា​បន្ថែម ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ជួសជុល និង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ប្រព័ន្ធ​ធារា​សាស្ត្រ​កំពង់​រាំង ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​ឆ្លូង ខេត្ត​ក្រចេះ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ថវិកា​ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​របស់ ADB លេខ 2480-CAM (SF) ។
ថ្ងៃទី២២ ខែ​កក្កដា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ