ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ យល់​ព្រម​ផ្ដល់​ធានា​ចំណាយ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ឥណទាន​ថវិកា​ជំពូក ២១ «គម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់» សម្រាប់​ឱ្យ​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្ម​នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម អនុវត្ត​ការងារ​ជួសជុល​ទំនប់​អាងទឹក​អូរចាប ក្នុង​ឃុំ​កំភុន ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​មិថុនា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ