ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកា ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ប្រព័ន្ធ​ស្រោច​ស្រព​ជាំតាហឹង និង​ខ្នារ​ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុកតំបែរ ខេត្ត​កំពង់​ចាម ដោយ​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី លេខ 2585-CAM (SF) ។
ថ្ងៃទី១ ខែ​មិថុនា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ