ព័ត៌មាន

នៅ​ល្ងាច ថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ តំណាង DFID បាន​ចូល​ជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។
ថ្ងៃទី២០ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ