ព័ត៌មាន

នៅ​ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ឯកឧត្ដម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញវត្ថុ អនុប្រធានទី១ ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​សហ​ប្រតិបត្ដិ​ការ​បច្ចេកទេស ឆ្នាំ ២០០៩ រវាង​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា និង​រដ្ឋាភិបាល​សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់ នៅ​ទីស្ដីការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២០ ខែ​ធ្នូ ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ