ព័ត៌មាន

នា​ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ មាន​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទាន​សម្រាប់​គម្រោង ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធ​ដែល​ខូចខាត​ដោយ​ព្យុះ​កេតសាណា ។
ថ្ងៃទី១១ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ