ព័ត៌មាន

នា​ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ ឯកឧត្ដម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ហិរញ្ញប្ប​ទាន សម្រាប់​គម្រោង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធ​ដែល​ខូចខាត​ដោយ​ព្យុះកេតសាណា រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ជាមួយ​ធនាគារពិភព​លោក ។
ថ្ងៃទី១១ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ