ព័ត៌មាន

នា​ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​អនុប្រធាន​ទី១ ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ថ្នាក់​តំបន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក​ស្ដី​ពី​ការ​ប្រកាស​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ នៃ​ការ​អង្កេត​តាម​ដាន​ការ​អនុវត្ដន៍​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍ទី​ក្រុង​ប៉ារីស
ថ្ងៃទី២ ខែ​ធ្នូ ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ