ព័ត៌មាន

នាថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រួល​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន (គជសដ) បាន​ចូល​រួមក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​លើកទី ១ នៃ គជសដ ។
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ