ព័ត៌មាន

នាថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ចូល​រួម​មាន​មតិ​សំណេះ​សំណាល​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​តុងយ៉ាង (កម្ពុជា) ភីអិលស៊ី
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ