ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ នា​ខេត្ត​សៀមរាប ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ថ្លៃង​សុន្ទរកថា​ដើម្បី​បើក កិ​ច្ចប្រជុំ​លើកទី ៧ នៃ វេទិកា គយ អាស៊ី។
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ