ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១០ ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញវត្ថុ អនុប្រធាន​ទី១​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សម្រប​សម្រួល​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍ ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី ១៧ គណៈ​កម្មាធិការ​សម្រប​សម្រួល​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍។
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ