ព័ត៌មាន

គម្រោង​ស្ថាបនា​សំណង់ «ផ្លូវ​ថ្នល់​ល្បឿន​ខ្ពស់​ព័ត៌មានវិទ្យា​ជាតិ​កម្ពុជា» ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រុមហ៊ុន CFOCN ។
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ