ព័ត៌មាន

កាល​ពី​ថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា បាន​ចូល​រួមមាន​មតិ​សំណេះ​សំណាល​ក្នុង​ពិធី «ប្រគល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ និង​ក្រុមហ៊ុន​ទីប្រឹក្សា​វិនិយោគ» ដែល​បាន​រៀបចំ​ដោយ​គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា។
ថ្ងៃទី៣ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ