ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

- សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់ឲ្យ​អនុវត្ត​កម្មវិធី «ជំនួយ​សង្គម​ជា​សាច់ប្រាក់​ក្រោយពេល​បិទ​ខ្ទប់» ដើម្បី​ជួយ​គាំទ្រ​គ្រួសារ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មានកម្រិត​ជីវភាព​ទាប និង​ជួប​ប្រឈម​នឹង​ការ​លំបាក​ក្រោយ​ការអនុវត្ត​វិធានការ​បិទ​ខ្ទប់​ជា​លក្ខណៈ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​និង ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​សង្គម​ជា​សាច់ប្រាក់ សម្រាប់​គ្រួសារ​ដែល​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ និង គ្រួសារ​ដែល​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ និង​មានការ​លំបាក​ផ្នែក​ជីវភាព ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១​

ថ្ងៃទី១២ ខែ​ឧសភា ២០២១