ឯកសារជាចម្បង
Must see Documents


  • ខ្មែរ

បទ​បង្ហាញ​ស្ដីពី​ការកសាង​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៥

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 28, 2014

  • ខ្មែរ

លទ្ធផល​នៃ​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្ដីពី «​ការ​ជ្រើស​រើស​គំរូ​សវនកម្ម និង​ជំនាញ​សវនកម្ម​មួយ​ចំនួន​» នៅ​សណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ នា​ថ្ងៃទី ០២-០៣-០៦-០៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 22, 2010

  • ខ្មែរ

Cambodia Macroeconomic Framework 2000-2011

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 16, 2010

  • ខ្មែរ

ឯកសារ​ពាក់​ព័ន្ធ​ នឹង​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្ដីពី «វិធីសាស្រ្ត​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង» នៅ​សណ្ឋាគារ Inter continental នា​ថ្ងៃទី ៧-៨-៩-១៥-១៦-១៧ និង​នៅ​សណ្ឋាគារ Angkor Miracle ខេត្ត​សៀមរាប​នា​ថ្ងៃទី ២២-២៣-២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 03, 2010

  • ខ្មែរ

សុន្ទរកថា និង​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្ដីពី «ការ​ណែនាំ​នីតិវិធី​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​រដ្ឋាភិបាល» នៅ​ភ្នំពេញ សណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៤-៧ និង ១០-១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ និង នៅ​សៀមរាប សណ្ឋាគារ Allson Angkor Paradise ថ្ងៃទី ១៨-១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 15, 2010

  • ខ្មែរ

Strategic Audit Planning 5th-6th November 2009 (Khmer / English)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 09, 2009

  • En

Business Process Review

[ Detail ... ]

Date: March 13, 2009

  • En

Cambodia Accounting Standard

[ Detail ... ]

Date: December 17, 2008

  • En

La Politique économique du Cambodge

[ Detail ... ]

Date: January 01, 2010

  • En

Le Rapport sur le projet de budget pour la gestion 2007

[ Detail ... ]

Date: January 01, 2010