រដ្ឋមន្ត្រី

​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទាន​សម្បទាន និង​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ស្ដីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ធនាគារ​នីហរ័ណ-អាហរ័ណ​ចិន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 16 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ