រដ្ឋមន្ត្រី

​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទាន​សម្បទាន និង​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ស្ដីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ធនាគារ​នីហរ័ណ-អាហរ័ណ​ចិន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 16 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៨ ខែ​មេសា ២០១៨

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីH. E. Dr. Aun PornmonirothDeputy Prime Minister ប្រវត្តិរូបសង្ខេបNameH. E. Dr. AUN PORNMONIROTHDeputy Prime MinisterDate of Birth01 October 1965Place of BirthPhn...

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១០ ខែ​មេសា ២០១៨