វិធានការសម្រួលផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា (អគរ)
 

  • ភាសាខ្មែរ »