ថ្លៃទំនិញ
Market Price

 • ភាសាខ្មែរ »

ការសង្កេតថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់លើទីផ្សារភ្នំពេញប្រចាំខែ


ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​អនុវត្ត​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ចំណាយ​សាធារណៈ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ធ្វើការ​សង្កេត​ថ្លៃ​ទំនិញ​លើ​ទីផ្សារ​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​និង​ការប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផ្នែក​សាធារណៈ​ដែល​រួមមាន៨៩៤មុខ​ទំនិញ និង​ចែក​ចេញ​ជា ៨ក្រុម ។ នៅក្នុង​គេហទំព័រ​នេះ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​ចុះ​ផ្សាយ​ជា​សង្ខេប​តែ​ចំនួន ៩០ មុខ ប៉ុណ្ណោះ ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ក្រសួង​ឬ​ស្ថាប័ន​មាន​បំណង​ចង់​ដឹង​បន្ថែម​ដោយ​ឡែក​ទៀត​នូវ​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នេះ​សូម​អញ្ជើញ​ទាក់ទង​មក​នាយកដ្ឋានស្ថិតិ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ​តាម​ទូរស័ព្ទ​​លេខ ០២៣ ៤២៧ ៩១៣
 • ខ្មែរ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 24, 2018

 • ខ្មែរ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2018

 • ខ្មែរ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 08, 2017

 • ខ្មែរ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2017

 • ខ្មែរ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 02, 2017

 • ខ្មែរ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 30, 2017

 • ខ្មែរ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 04, 2017

 • ខ្មែរ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 26, 2017

 • ខ្មែរ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 30, 2017

 • ខ្មែរ

ការសង្កេត​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​លើ​ទីផ្សារ​ភ្នំពេញ ប្រចាំ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 27, 2017