រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង ជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត
H.E. VONGSEY VISSOTH

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
NameH.E. VONGSEY VISSOTH
Date of Birth18 February 1965
Place of BirthPhnom Penh, Cambodia
NationalityCambodian
Marital StatusMarried with one son
Address220, Street # 184 Sangkat Beung Raing,
Khan Daun Penh, Phnom Penh
Telephone(+855)12 831 903
Email012831903@mobitel.com.kh

កម្រិតវប្បធម៌
1994Financial Management Training Course at the  
Ministry of Economy and Finance, sponsored by USAID
1991-1992Ph. D Student in Economics at the  
Moscow Institute for International Relations, Moscow
1984-1990Master in Economics at the Moscow Institute  
for International Relations, Moscow
1981-1984Daun Penh High School, Phnom Penh
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
Native LanguageKhmer
Foreign LanguagesEnglish, Russian and French
ប្រវត្តិការងារ
2013-PresentSecretary of State, Ministry of Economy and Finance.
2012-PresentVice Chairman of the Supreme National Economic Council
2010-2013Secretary General, Ministry of Economy and Finance.
2001-2012– Member of the Supreme National Economic Council, attached to the Prime Minister.
– Chairman of the foreign Trade Bank of Cambodia.
2001-2010Deputy Secretary General, Ministry of Economy and Finance.
2000-2001Director of the Department of Investment and Cooperation, Ministry of Economy and Finance
1996-2000Deputy Director of the Department External Finance, Ministry of Economy and Finance
1995Staff of the Department of External Finance,Ministry of Economy and Finance
1992-1994Manager, Transindo and then Transair Cambodia Ltd