អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម តាំង ងួនលី

ឯកឧត្តម តាំង ងួនលី នាយកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”
H.E. Taing Nguonly

Director of Techo Startup Center

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
តាំង ងួនលី
Taing Nguonly
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
១០ កុម្ភៈ ១៩៨២
10 Feb 1982
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
សង្កាត់លេខ ២, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
Sangkat 2, Khan Duan Penh, Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០១៤-២០១៨
2014-2018
បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាដ្រេសដិន សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់
Ph.D. in Computer Science, Dresden University of Technology, Germany
២០០៧-២០០៩
2007-2009
អនុបណ្ឌិតបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ ពីសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដា ប្រទេសជប៉ុន
Master of Science in Global Information and Telecommunication Studies, Waseda University, Japan
១៩៩៨-២០០២
1998-2002
បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Bachelor of Science in Computer Science and Engineering, Royal University of Phnom Penh, Cambodia
ប្រវត្តិការងារ
២០២២-បច្ចុប្បន្ន
2022-Present
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល
Deputy General Secretary of General Secretariat of Digital Economy and Business Committee
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
នាយកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”
Director of Techo Startup Center
២០១៩-២០២១
2019-2021
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”
Head of Secretariat of Techo Startup Center
២០១៣-២០១៩
2013-2019
មន្ត្រីនាយកដ្ឋានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងមាតិកាព័ត៌មាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
Official of the Application and Content Department, General Department of Information Communication and Technology, Ministry of Post and Telecommunications
២០០៧-២០១៣
2007-2013
មន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ (NiDA)
Official of the National ICT Development Authority (NiDA)
២០០២-២០០៧
2002-2007
មន្ត្រីកម្មសិក្សា អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ (NiDA)
Intern at the National ICT Development Authority (NiDA)
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
បោះពុម្ពផ្សាយ
2021Buoy, Rina, Sokchea Kor, and Nguonly Taing. “An End-to-End Khmer Optical Character Recognition using Sequence-to-Sequence with Attention.” arXiv preprint arXiv:2106.10875 (2021).
2021Buoy, Rina, Nguonly Taing, and Sovisal Chenda. “Khmer Word Search: Challenges, Solutions, and Semantic-Aware Search.” arXiv preprint arXiv:2112.08918 (2021).
2021Buoy, Rina, Nguonly Taing, and Sovisal Chenda. “Khmer Text Classification Using Word Embedding and Neural Networks.” arXiv preprint arXiv:2112.06748 (2021).
2021Buoy, Rina, Nguonly Taing, and Sokchea Kor. “Joint Khmer Word Segmentation and Part-of-Speech Tagging Using Deep Learning.” arXiv preprint arXiv:2103.16801 (2021).
2020Buoy, Rina, Nguonly Taing, and Sokchea Kor. “Khmer word segmentation using bilstm networks.” In 4th Regional Conference on OCR and NLP for ASEAN Languages. 2020.
2018Taing, Nguonly. “Run-time variability with roles.” PhD diss., Technische Universität Dresden, 2018.
2017Nguonly Taing, Thomas Springer, Nicolas Cardozo, and Alexander Schill, “A Rollback Mechanism to Recover from
Software Failures in Role-based Adaptive Software Systems,” in Companion Proceedings of the 1st Programming
Conference, ACM 2017
2016Martin Weissbach, Nguonly Taing, Markus Wutzler, Thomas Springer, Alexander Schill and Siobhán Clarke,
“Decentralized Coordination of Dynamic Software Updates in the Internet of Things,” Internet of Things (WF-IoT),
2016 IEEE 3rd World Forum on. IEEE, 2016
2016Nguonly Taing, Markus, Wutzler, Thomas Springer, Nicolas Cardozo, and Alexander Schill, “Consistent Unanticipated
Adaptation for Context-Dependent Applications,” in Proceedings of the 8th International Workshop on Context-
Oriented Programming , ACM 2016
2016Nguonly Taing, Thomas Springer, Nicolas Cardozo, and Alexander Schill, “A Dynamic Instance Binding Mechanism
Supporting Run-time Variability of Role-based Software Systems,” in Companion Proceedings of the 15th International
Conference on Modularity, ACM 2016
2014Narin Bi and Nguonly Taing, “Khmer Word Segmentation based on Bi-Directional Maximal Matching for Plaintext and
Microsoft Word Document,” The Asia-Pacific Signal and Information Processing Association, IEEE 2014
2014Pongsametrey Sok and Nguonly Taing, “Support Vector Machine (SVM) Based Classifier For Khmer Printed Characterset
Recognition,” The Asia-Pacific Signal and Information Processing Association, IEEE 2014
2012Sokphath Ly and Nguonly Taing, “A Study on Online Handwriting Recognition for Khmer Characters Using LipiTK
Testbed,” The First Asian Conference on Information Systems , 2012
2010Dinh Chi Hieu, Nguonly Taing, and Shigeru Shimamoto, “Analysis of one-ACK fragmentation MAC protocol for
802.11n under saturated condition,” Japan Simulation Journal, Vol 2, No 2, pp. 50-56, 2010
2009Nguonly Taing and Shigeru Shimamoto “Block-based Adaptive Fragmentation Scheme in IEEE 802.11 Wireless
LANs,” IEICE Society Conference, 2009
2009Nguonly Taing and Shigeru Shimamoto “One-ACK Scheme for Fragmentation Burst in Wireless LANs,” IEICE General
Conference, 2009
គ្រឿងឥស្សរិយយស
មេដាយការងារ ថ្នាក់សំរិទ្ធ
Medal of Labor Bronze