រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ញាណ ឡេង

ឯកឧត្តម ញាណ ឡេង
H.E. NHEAN LENG

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ឯកឧត្តម ញាណឡេង
H.E. NHEAN LENG
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
១៥ ធ្នូ ១៩៥២
15-12-1952
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ភូមិច្រមុះជ្រូក ឃុំច្រេស ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
Chromoschrouk village, Kampong Tralach commune,
Kampong Chhnang province.
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
Present Address
​ផ្លូវលេខ ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
29 street 360, Boeung Keng Kang, Chamkarmon,
Phnom Penh.
​ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបការ និងកូន ពីរ នាក់
Married with two children
កម្រិតវប្បធម៌
១៣ មេសា ១៩៧៥
13 April 1975
បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២ មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រ (ENA)
Bachelor of 2nd year
University of Business
២០ កក្កដា ១៩៨៥
20 July 1985
បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ច ឧស្សាហកម្ម មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច
Bachelor of Industrial Economics
University of Economics
ប្រវត្តិការងារ
១៦ ឧសភា ២០២០ -បច្ចុប្បន្ន
16 May 2020 – Onward
រដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Secretary of State
Ministry of Economy and Finance
វិច្ឆិកា ២០០១ -បច្ចុប្បន្ន
November 2001 – Onward
ប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Chairman of the Inter-ministerial Resettlement Committee
Ministry of Economy and Finance
២៤ កញ្ញា ២០១៣
24 September 2013
អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Under-secretary of State
Ministry of Economy and Finance
២០០៣-២០១៣
2003-2013
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

Board Member
APSARA Authority.
៣០ កក្កដា ១៩៩៩
30 July 1999
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន រដ្ឋសភា
General Secretariat
National Assembly
១៥ មិថុនា ១៩៩៩
15 June 1999
អគ្គនាយក ហិរញ្ញវត្ថុ -គណនេយ្យ
ខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

General Director of Finance Accounting
Cambodian People’s Party of Central Committee Cabinet
០១ មេសា ១៩៩៩
01 April 1999
អគ្គនាយករង ហិរញ្ញវត្ថុ -គណនេយ្យ
ខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

Deputy General Director of Finance Accounting
Cambodian People’s Party of Central Committee Cabinet
១១ ឧសភា ១៩៩៣
11 May 1993
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានសរុបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម
ខុទ្ទកាល័យមជ្ឈឹមបក្ស

Deputy Director of the Department of Socio-Economic Affairs
Party Central Committee
០៤ មីនា ១៩៩០
04 March 1990
ប្រធានការិយាល័យ នៃនាយកដ្ឋានសរុបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម
ខុទ្ទកាល័យមជ្ឈឹមបក្ស

Chief office of the Department of Socio-Economic Affairs
Party Central Committee
២៣ មីនា ១៩៨៨
23 March 1988
អនុប្រធាន -ប្រធានការិយាល័យ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឧស្សាហកម្ម-សរុបផែនការ នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Chief office – Chief office of General Industrial Economics Planning, Department of Finance Ministry of Finance
២៥ ធ្នូ ១៩៨៥
25 December 1985
បុគ្គលិក ហិរញ្ញកិច្ច ឧស្សាហកម្ម ផ្នែកហិរញ្ញកិច្ច ឧស្សាហកម្ម នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ

Industrial Finance staff of General Industrial Finance, Department of Finance
Ministry of Finance
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language:
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស:
Foreign Languages:
បារាំង អង់គ្លេស វៀតណាម (អាចប្រើការបាន)
French, English and Vietnamese
បោះពុម្ពផ្សាយ
២០១៣
2013
ប្រែសម្រួលពីភាសាបរទេសមកភាសាជាតិ
“ច្រកទ្វារតូចឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពថ្មី ចិន -សឹង្ហបុរី -ឥណ្ឌា”
“ The Little Door to the New World
CHINA-SINGAPORE-INDIA”
មុនវិបត្តិកលិយុគ សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ឆ្នាំ២០០៨

Translate from foreign language to national language
“ The Little Door to the New World CHINA-SINGAPORE-
INDIA” Before the Global Economic Crisis 2008
គ្រឿងឥស្សរិយយស
១៥ សីហា ២០១៤
15 August 2014
គ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ
The Grand Order of National Merit (Jathupaka Medal)