រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់

ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ រដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Mey Vann

Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ម៉ី វ៉ាន់
Mey Vann
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៦៩
06 October 1969
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Santuk, Kampong Thom, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងមានកូន២នាក់
Married with two children

កំរិតវប្បធម៌
២០០៥ – ២០០៩
2005 – 2009
បណ្ឌិតរដ្ឋបាលធុរកិច្ច នៃសកលវិទ្យាល័យ PRESTON (សហរដ្ឋអា-មេរិក)
Doctor of Business Administration,
PRESTON University, United States of America
១៩៩៧ – ១៩៩៩
1997 – 1999
អនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ នៃសកលវិទ្យាល័យ D’AUVERGNE (ប្រទេសបារាំង)
Master of Political Economics,
D’ AUVERGNE, France
១៩៩៣ – ១៩៩៤
1993 – 1994
បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម នៃវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Bachelor of Business Law
ECONOMICS Institute, Cambodia
១៩៩០ – ១៩៩៣
1990 – 1993
បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នៃវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច ព្រះរាជាណា-ចក្រកម្ពុជា
Bachelor of Economics
ECONOMICS Institute, Cambodia
ប្រវត្តិការងារ
២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
2020 – Present
រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០២០ – ២០២០
2020 – 2020
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ)
Delegate of the Royal Government in charge as Director General of General Department of Financial Industry of Ministry of Economy and Finance (with the rank of Secretary of State)
២០១៧ – ២០២០
2017 – 2020
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ)
Delegate of the Royal Government in charge as Director General of General Department of Financial Industry of Ministry of Economy and Finance (with the rank of Under Secretary of State)
២០១៣ – ២០១៧
2013 – 2017
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋ-កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director General of General Department of Financial Industry of Ministry of Economy and Finance
២០០២ – ២០១៣
2002 – 2013
ប្រធាននាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director of Financial Industry Department of Ministry of Economy and Finance
១៩៩៩ – ២០០២
1999 – 2002
ជំនួយការ អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Assistant to Secretary General of General Secretary of Ministry of Economy and Finance
១៩៩៤ – ១៩៩៩
1994 – 1999
មន្ត្រី នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Official of Ministry of Economy and Finance
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, បារាំង
English, French
ការតែងតាំងផ្សេងទៀត
២០២១ – បច្ចុប្បន្ន
2021 – Present
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ បន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន
Member of Board Directors and Secretary General of General Secretary of Non-Bank Financial Services Authority
២០២១ – បច្ចុប្បន្ន
2021 – Present
សមាជិកគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
Member of Commercial Gambling Management Committee of Cambodia
២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
2020 – Present
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
Member of Board Directors of Credit Guarantee Corporation of Cambodia
២០១៩ – បច្ចុប្បន្ន
2019 – Present
ទីប្រឹក្សា នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ)
Advisor at Supreme National Economic Council (with the rank of Secretary of State)
២០១៩ – បច្ចុប្បន្ន
2019 – Present
លេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
Secretary of The National Committee for Cambodian Financial Stability
២០១៨ – បច្ចុប្បន្ន
2018 – Present
សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
Member of Executive Committee of the National Social Protection Council
២០១៤ – បច្ចុប្បន្ន
2014 – Present
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
Member of Board Directors of Phnom Penh Water Supply Authority