អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម អុឹម សិទ្ធីរ៉ា

ឯកឧត្តម អុឹម សិទ្ធីរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
H.E. Im Sethyra

Royal Government Delegate in charge as Director General, General Department of Resettlement

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
អុឹម សិទ្ធីរ៉ា
IM SETHYRA
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨០
21 December 1980
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
សង្កាត់លេខ៦ ក្រុងភ្នំពេញ
Phnom Penh, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

ការងារបច្ចុប្បន្ន
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុក ជាអគ្គនាយក
(ឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ)
Royal Government Delegate in charge as Director General
(With the rank of Under Secretary of State)
អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
General Department of Resettlement (GDR),
Ministry of Economy and Finance (MEF)
សមាជិក
(ឋានៈស្មើ រដ្ឋលេខាធិការ)
Member
(With the rank of Secretary of State)
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Supreme National Economic Council (SNEC)
កំរិតវប្បធម៌
២០០២ – ២០០៣
2002 – 2003
អនុបណ្ឌិតផ្នែកធុរកិច្ចអន្តរជាតិ
នៅសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិស្ស៊ីល័រ ទីក្រុងឡុង ចក្រភពអង់គ្លេស
Master of Business Administration (MBA) in International Business
Schiller International University, London, United Kingdom
២០០១ – ២០០២
2001 – 2002
អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍អន្តរជាតិ
នៅសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិស្ស៊ីល័រ ទីក្រុងឡុង ចក្រភពអង់គ្លេស
Master of Business Administration (MBA) in International Hotel and Tourism Management
Schiller International University, London, United Kingdom
១៩៩៧ – ២០០១
1997 – 2001
បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ
នៅវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting
National Institution of Management, Phnom Penh, Cambodia
១៩៩៤ – ១៩៩៧
1994 – 1997
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
នៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
High School Diploma
Preah Sisowat High School, Phnom Penh, Cambodia
ប្រវត្តិការងារ
២០២១ – បច្ចុប្បន្ន
2021 – Present
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក
នៃអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
(ឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ)
Royal Government Delegate in charge as Director General
General Department of Resettlement
Ministry of Economy and Finance
(With the rank of Under Secretary of State)
២០១៩ – បច្ចុប្បន្ន
2019 – Present
សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
(ឋានៈស្មើ រដ្ឋលេខាធិការ)
Member of Supreme National Economic Council (SNEC)
(With the rank of Secretary of State)
២០១៦ – ២០២១
2016 – 2021
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director General of the General Department of Resettlement
Ministry of Economy and Finance
២០១៥ – ២០១៨
2015 – 2018
ទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (ឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ)
Advisor to Supreme National Economic Council
(With the rank of Under Secretary of State)
២០១១ – ២០១៦
2011 – 2016
ប្រធាននាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director of the Department of Resettlement
Ministry of Economy and Finance
២០០៧ – ២០១១
2007 – 2011
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director of the Department of Resettlement
Ministry of Economy and Finance
២០០៥ – ២០០៧
2005 – 2007
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងអាស៊ាន
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director of the Department of Economic Integration and ASEAN
Ministry of Economy and Finance
២០០៤ – ២០០៧
2004 – 2007
មន្រ្តីសម្របសម្រួល
នៃគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
Liaison Officer of the Public Financial Management Reform Committee
២០០៤ – ២០០៧
2004 – 2007
សមាជិកផ្នែកស្រាវជ្រាវ នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Research Member of the Supreme National Economic Council
ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជិវៈនិងជំនាញផ្សេងៗ
កក្កដា ២០០៦
July 2006
វិញ្ញាបនបត្រកម្មវិធីអ្នកដឹកនាំតំបន់ទន្លេមេគង្គ នៅសាលាគោលនយោបាយ-
សាធារណៈលីក្វាន់យូ ប្រទេសសឹង្ហបុរី
Certificate of Training on Mekong Leadership Program
Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore
កុម្ភៈ ២០១៧
February 2017
វិញ្ញាបនបត្រកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបាលសាធារណៈ នៅសកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាង ប្រទេសសឹង្ហបុរី
Certificate of Public Administration Leaders Training Program Nanyang Technological University, Singapore
មិថុនា ២០០៩
June 2009
វិញ្ញាបនបត្រកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសកលស្តីពីការកែទម្រង់បទប្បញ្ញត្តិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក
Certificate of World Training Program on Effective Regulatory Reform, World Bank, Washington D.C., United States
ឧសភា ២០១៥
May 2015
វិញ្ញាបនបត្រកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការចូលរួមជាសាធារណៈ និងការដោះស្រាយវិវាទរបស់សមាគមអន្តរជាតិសម្រាប់ការចូលរួមជាសាធារណៈ នៅទីក្រុងម៉ែលប៊ន ប្រទេសអូស្រ្តាលី
Certificate of Training Program on Public Participation and Dispute Resolution of International Association for Public Participation Melbourne City, Australia
វិច្ឆិកា ២០០៧
November 2007
វិញ្ញានបនបត្រកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងសាងសង់និងកែលម្អផ្លូវ
ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន
Certificate of Training Program on Land Acquisition and Involuntary Resettlement of the Road Construction and Rehabilitation project Japan International Cooperation Agency (JICA), Tokyo City, Japan
មេសា ២០០៥
April 2005
វិញ្ញានបនបត្រកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
និងសារពើពន្ធសាធារណៈរបស់ប្រទេសចិន
វិទ្យាស្ថាននៃធនាគារពិភពលោក នៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិន
Certificate of Training Program on China Public Financial and Fiscal Management Reform, World Bank Institute (WBI), Shanghai, China
សីហា ២០១៦
August 2016
ចូលរួមសិក្ខាសាលាអនុតំបន់ស្តីពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមប្រចាំប្រទេស
របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នៅទីក្រុងហូជីមីញ ប្រទេសវៀតណាម
Participated in Sub-Regional Workshop on Country Safeguards System (ADB), Ho Chi Minh City, Vietnam
ការបោះពុម្ភផ្សាយ
កុម្ភៈ ២០១៨
February 2018
ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ស្តង់ដារនីតិវិធីប្រតិបត្តិសម្រាប់ការងារដោះស្រាយ
ផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន
ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
The Promulgation of the Standard Operating Procedures
for Land Acquisition and Involuntary Resettlement
for Externally Financed Projects in Cambodia
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, បារាំង
English and French
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០២២
2022
ប្រកាសនីយបត្រគ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ
Certificate of Grand Order of National Merit
២០១៩
2019
គ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ
Grand Order of National Merit
២០១៧
2017
គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថារា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Sowathara Grand Cross
២០១៣
2013
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
២០១២
2012
គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថារា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Sowathara Grand Cross
២០១១
2011
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer
២០០៩
2009
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ ធិបឌិន្ទ
Royal Order of Cambodia Commander
២០០៨
2008
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Cambodia Knight