អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ហួត ពុំ

ឯកឧត្តម ហួត ពុំ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
H.E. HUOT PUM

Under Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ហួត ពុំ
Huot Pum
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី ០២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៦
02-December-1976
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ភូមិសួងលិច ឃុំសួង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
Suong Lech Village, Suong Commune, Tboung Khmum District, Tboung Khmum Province
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបការ និងមានបុត្រា-បុត្រី ៣ នាក់ (ស្រី ០១)
Married, with 3 children (Two sons and One daughter)

កំរិតវប្បធម៌
១៩៩៨-២០០៨
(1998-2008)
បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
(PhD in Economics)

អនុបណ្ឌិត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ
(Master in Banking, Finance and International Economics)

– បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
(Bachelor of Art-BA)

សាកលវិទ្យាល័យលុយមីញ៉ែរលីយ៉ុង២, (Université Lumière Lyon 2), ទីក្រុងលីយ៉ុង , សាធារណរដ្ឋបារាំង
១៩៩៤-១៩៩៨
(1994-1998)
-បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
(Bachelor of Business Administration-BBA)

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Royal University of Law and Economics (RULE)
ប្រវត្តិការងារ
មិថុនា ២០២០-បច្ចុប្បន្ន
(June 2020-Present)
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
កញ្ញា ២០១៩-បច្ចុប្បន្ន
(September 2019-Present)
ទីប្រឹក្សានៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ
Advisor at Supreme National Economic Council (SNEC)
សីហា ២០១៩-បច្ចុប្បន្ន
(August 2019-Present)
អគ្គលេខាធិការរង, អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy General Secretary, General Secretariat of the Committee for Economic and Financial Policy
២០១២-២០១៩
(2012-2019)
សេដ្ឋវិទូ និងមន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស នៅឯការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ានបូកបី ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរី។
Economist and Coordination and Technical Assistance Officer at ASEAN +3 Macroeconomics Research Office (AMRO), based in Singapore
២០០៨-២០១២
(2008-2012)
អគ្គនាយករងនៃគណ:កម្មការមូលបត្រកម្ពុជា, មានឋានៈ និងបុព្វសិទ្ធិស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ
Deputy Director General, with the rank of Under Secretary, at the Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC)
២០០២-២០០៨
(2002-2008)
សាស្រ្តាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Assistant Professor at the Royal University of Law and Economics (RULE)
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, បារាំង
English, French
បោះពុម្ពផ្សាយ
2010Pum, Huot., and Khan Vanak. 2010. Cambodia: Coping with Dollarization. In Dealing with Multiple Currencies in Transitional Economies: The Scope for Regional Cooperation in Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic, and Viet Nam, edited by Giovanni Capannelli and Jayant Menon,
51-98. Mandaluyong, Philippines: Asian Development Bank
2008HUOT Pum, La dollarisation et ses conséquences économiques (Thèse de Doctorat), PhD Thesis, successfully defended in March 2008, Lyon, France.