អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ឈាង វណ្ណារិទ្ធ

ឯកឧត្តម ឈាង វណ្ណារិទ្ធ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
H.E. Chheang Vanarith

Director General, General Department of Policy

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ឈាង វណ្ណារិទ្ធ
Chheang Vanarith
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
០២ មករា ១៩៨៤
02 January 1984
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
រាជធានីភ្នំពេញ
Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៩
2009
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយសាធារណៈ
សាកលវិទ្យាល័យ Georgetown
Master’s Degree in Economics and Public Policy
Georgetown University
២០០៧
2007
បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
Bachelor’s Degree in Economics and Business Administration
University of Georgia
ប្រវត្តិការងារ
២២ មិថុនា ២០២០
22 June 2020
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
Director General, General Department of Policy
២២ សីហា ២០១៩
22 August 2019
អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
នៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Secretary General, General Secretariat for Committee on Economic and Financial Policy
០៧ វិច្ឆិកា ២០១៨
07 November 2018
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
Deputy Director General, General Department of Policy
០៥ មេសា ២០១៨
05 April 2018
ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងវិភាគគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច
នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Head of Economic Policy Research Division, Supreme National Economic Council
០១ មករា ២០១៥
01 January 2015
ប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធ
នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
Director, Macroeconomic and Fiscal Policy Department, General Department of Policy
២០១៣
2013
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធ
នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
Deputy Director, Macroeconomic and Fiscal Policy Department, General Department of Policy
២០១១
2011
ប្រធានការិយាល័យវិភាគនិងព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច
នៃនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធ
Division Chief, Macroeconomic and Fiscal Policy Department
២០០៩
2009
មន្ត្រីផ្នែកស្រាវជ្រាវ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Research Fellow, Supreme National Economic Council
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
១៦ មីនា ២០២២
16 March 2022
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ធិបឌិន្ទ
Medal of the Kingdom of Cambodia, Grade TIPPADINT
២២ កក្កដា ២០១៩
22 July 2019
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់សេនា
Medal of the Kingdom of Cambodia, Grade SENA
១៦ ឧសភា ២០១៣
16 May 2013
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់អក្សឫទ្ធិ
Medal of the Kingdom of Cambodia, Grade ASSARIDDH