អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ជា វុធណា

ឯកឧត្តម ជា វុធណា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
H.E. Dr. Chea Vuthna

Delegate of the Royal Government in charge as Director General

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ជា វុធណា
Chea Vuthna
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៦៤
22-11-1964
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
សង្កាត់លេខ៦ក្រុងភ្នំពេញ
Phnom Penh, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានកូន២នាក់
Married with two children

កំរិតវប្បធម៌
1992-1994បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ច (សាកលវិទ្យាល័យប៉ាទ្រីសលូមុមបា, រុស្សី)
Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economic (Patrice Lumumba University, Russia)
1983-1991អនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ច (សាកលវិទ្យាល័យប៉ាទ្រីសលូមុមបា, រុស្សី)
Master’s Degree in Economic (Patrice Lumumba University, Russia)
1981-1983សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
High School Diploma
ប្រវត្តិការងារ
2021 ដល់ បច្ចុប្បន្នប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
Delegate of the Royal Government in charge as Director General of General Department of Internal Audit
2013-2021អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
Director General of General Department of Internal Audit
2005-2013ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
Director of Department of Internal Audit
2000-2005ប្រធាននាយកដ្ឋានព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច
Director of Department of Economic Forecasting
1996-2000អនុប្រធានអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ច
Deputy Director of Economic Unit
1995-1996មន្ត្រីនៅអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ច
Staff at Economic Unit
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស រុស្សី និងបារាំង
English, Russian and French
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២២ វិច្ឆិកា ២០១៧
22 November 2017
ឥស្សរិយយសព្រៈរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា
Medal Kingdom of Cambodia class Moha Sena