អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ចាន់ សុភាព

ឯកឧត្ដម ចាន់  សុភាព អនុរដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Chan Sopheap

Under Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name
ចាន់ សុភាព
CHAN SOPHEAP
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
ថ្ងៃទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧៦
11 July 1976
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
ស្រុករមាសហែក, ខេត្តស្វាយរៀង
Romeas Hek District, Svay Rieng Province, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
ធ្នូ ២០០៦ – ឧសភា ២០០៨
December 2006 – May 2008
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈ និងវិញ្ញាបនបត្រវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឧត្តមមន្រ្តីសាធារណៈ
ពីសាលាជាតិរដ្ឋបាល នាទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំង
Master in Public Administration and Certificate in High Level Public Servant Program
Ecole Nationale d’Administration (ENA), Strasbourg, France
កញ្ញា ២០០០ – កញ្ញា ២០០១
September 2000 – September 2001
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តរជាតិពីសាលាពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង
Specialized Master in International Project Management (Dual Degree Program with AIT-Bangkok)
Ecole Superieure de Commerce de Paris, ESCP-EAP (European School of Management), Paris, France
កញ្ញា ១៩៩៩ – សីហា ២០០១
September 1999 – August 2001
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីវិទ្យាសា្ថនបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ី នាទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ
Master in Business Administration (MBA) in International Business
School of Management, Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand
កញ្ញា ១៩៩៨ – មិថុនា ១៩៩៩
September 1998 – June 1999
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកម្ពុជា
Bachelor of Business Administration
Faculty of Law and Economics, Phnom Penh, Cambodia
កញ្ញា ១៩៩៤ – មិថុនា ១៩៩៨
September 1994 – June 1998
បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកម្ពុជា
Bachelor of Law
Faculty of Law and Economics, Phnom Penh, Cambodia
ប្រវត្តិការងារ
កញ្ញា ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
September 2020 – Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
វិចិ្ឆកា ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
November 2020 – Present
សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Member of the Supreme National Economic Council (SNEC)
ឧសភា ២០១៤ – កញ្ញា ២០២០
May 2014 – September 2020
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director-General, General Department of Policy
Ministry of Economy and Finance, Cambodia
មេសា ២០១៨ – វិច្ឆកា ២០២០
April 2018 – November 2020
ទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Advisor
Supreme National Economic Council, Cambodia
កញ្ញា ២០១២ – ឧសភា ២០១៤
September 2012 – May 2014
អនុប្រធានទីមួយ បន្ទាប់មកជាប្រធាននាយកដ្ឋានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងអាស៊ាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
First Deputy Director, then Director of Economic Integration and ASEAN Department
Ministry of Economy and Finance, Cambodia
សីហា ២០១០ – សីហា ២០១២
August 2010 – August 2012
ទីប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិតំណាងឱ្យកម្ពុជានៅធនាគារពិភពលោក, Washington D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
Advisor to the Executive Director representing Cambodia at the World Bank’s Board of Directors
The World Bank Group, Washington D.C., USA
មិថុនា ២០០៨ – មេសា ២០១៨
June 20008 – April 2018
អគ្គលេខាធិការរងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Deputy Secretary-General
Supreme National Economic Council, Cambodia
មីនា ២០០៥ – មិថុនា ២០០៨
March 2005 – June 2008
ប្រធានការិយាល័យគោលនយោបាយទូទៅ និងតាមដានកម្មវិធីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Head of General Policy and Program Monitoring Office
Ministry of Economy and Finance, Cambodia
កុម្ភៈ ២០០៣ – មិថុនា ២០០៨
February 2003 – June 2008
សមាជិកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Research Associate
Supreme National Economic Council, Cambodia
តុលា ១៩៩៩ – មករា ២០០៣
October 1999 – January 2003
មន្ត្រីជំនាញច្បាប់នៃនាយកដ្ឋានច្បាប់ និងនីតិវិធីនៃលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា
Official, Legal and Procedures Department
Senate of the Kingdom of Cambodia
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាបារាំង
English, French