អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ចាន់ សុភាព

ឯកឧត្ដម ចាន់  សុភាព អនុរដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Chan Sopheap

Under Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name
ចាន់ សុភាព
CHAN SOPHEAP
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
ថ្ងៃទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧៦
11 July 1976
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
ស្រុករមាសហែក, ខេត្តស្វាយរៀង
Romeas Hek District, Svay Rieng Province, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
ធ្នូ ២០០៦ – ឧសភា ២០០៨
December 2006 – May 2008
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈ និងវិញ្ញាបនបត្រវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឧត្តមមន្រ្តីសាធារណៈ ពីសាលាជាតិរដ្ឋបាល នាទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំង
Master in Public Administration and Certificate in High Level Public Servant Program
Ecole Nationale d’Administration (ENA), Strasbourg, France
កញ្ញា ២០០០ – កញ្ញា ២០០១
September 2000 – September 2001
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តរជាតិពីសាលាពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង
Specialized Master in International Project Management (Dual Degree Program with AIT-Bangkok) Ecole Superieure de Commerce de Paris, ESCP-EAP (European School of Management), Paris, France
កញ្ញា ១៩៩៩ – សីហា ២០០១
September 1999 – August 2001
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីវិទ្យាសា្ថនបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ី នាទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ
Master in Business Administration (MBA) in International Business
School of Management, Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand
កញ្ញា ១៩៩៨ – មិថុនា ១៩៩៩
September 1998 – June 1999
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកម្ពុជា
Bachelor of Business Administration
Faculty of Law and Economics, Phnom Penh, Cambodia
កញ្ញា ១៩៩៤ – មិថុនា ១៩៩៨
September 1994 – June 1998
បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកម្ពុជា
Bachelor of Law
Faculty of Law and Economics, Phnom Penh, Cambodia
ប្រវត្តិការងារ
កញ្ញា ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
September 2020 – Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
វិចិ្ឆកា ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
November 2020 – Present
សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Member of the Supreme National Economic Council (SNEC)
ឧសភា ២០១៤ – កញ្ញា ២០២០
May 2014 – September 2020
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director-General, General Department of Policy
Ministry of Economy and Finance, Cambodia
មេសា ២០១៨ – វិច្ឆកា ២០២០
April 2018 – November 2020
ទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Advisor
Supreme National Economic Council, Cambodia
កញ្ញា ២០១២ – ឧសភា ២០១៤
September 2012 – May 2014
អនុប្រធានទីមួយ បន្ទាប់មកជាប្រធាននាយកដ្ឋានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងអាស៊ាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
First Deputy Director, then Director of Economic Integration and ASEAN Department
Ministry of Economy and Finance, Cambodia
សីហា ២០១០ – សីហា ២០១២
August 2010 – August 2012
ទីប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិតំណាងឱ្យកម្ពុជានៅធនាគារពិភពលោក, Washington D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
Advisor to the Executive Director representing Cambodia at the World Bank’s Board of Directors
The World Bank Group, Washington D.C., USA
មិថុនា ២០០៨ – មេសា ២០១៨
June 20008 – April 2018
អគ្គលេខាធិការរងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Deputy Secretary-General
Supreme National Economic Council, Cambodia
មីនា ២០០៥ – មិថុនា ២០០៨
March 2005 – June 2008
ប្រធានការិយាល័យគោលនយោបាយទូទៅ និងតាមដានកម្មវិធីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Head of General Policy and Program Monitoring Office
Ministry of Economy and Finance, Cambodia
កុម្ភៈ ២០០៣ – មិថុនា ២០០៨
February 2003 – June 2008
សមាជិកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Research Associate
Supreme National Economic Council, Cambodia
តុលា ១៩៩៩ – មករា ២០០៣
October 1999 – January 2003
មន្ត្រីជំនាញច្បាប់នៃនាយកដ្ឋានច្បាប់ និងនីតិវិធីនៃលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា
Official, Legal and Procedures Department
Senate of the Kingdom of Cambodia
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាបារាំង
English, French
គ្រឿងឥស្សរិយយស
០៤ មករា ២០២៣
(4 January 2023)
ឥស្សរិយយស សត្ថារា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Sowathara Maha Sirivaddha or Grand Cross
២២ តុលា ២០២១
(22 October 2021)
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Maha Sirivaddha or Knight Grand Cross