រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី

ឯកឧត្ដម ហែម វណ្ណឌី
H.E. Hem Vanndy

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Curriculum Vitae
ឈ្មោះ :
Name
ហែម វណ្ណឌី
Hem Vanndy
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
២៥ តុលា ១៩៧៩
25 October 1979
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
ភូមិសំរោង ឃុំពាមប្រធ្នោះ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម
Samrong village, Peam Prothnos commune, Koh Sotin district, Kampongcham province
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបការ (មានកូន ០២ នាក់)
Married with two children

កំរិតវប្បធម៌
Educations
Jul ‘13 – May ’14Mid-career Master of Public Administration
Harvard Kennedy School (HKS), Harvard University
Massachusetts, USA
Sep ’00 - Jun '02Master of Arts in International Development
International University of Japan (IUJ)
Niigata, Japan
Sep ‘95 - Aug '99Bachelor of Business Administration (Accounting)
National Institute of Management
Phnom Penh, Cambodia
Aug ‘92 - Sep '95Tuol Tum Poung High School
Phnom Penh, Cambodia
ប្រវត្តិការងារ
Employment Recors
Jun. ’20 – presentSecretary of State, Ministry of Economy and Finance (MEF)
Apr. ’15 – presentMember, Supreme National Economic Council (SNEC)
Sep. ‘13 – Jun. '20Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance (MEF)
Jul. ‘11 – Oct. ’13Deputy Secretary General, Cambodian Mine Action Authority (CMAA)
May. ‘10 – Sep. ’13Assistant to Samdech Techo HUN SEN, Prime Minister
Dec.’ 08 – May. ’10Assistant to H.E. Mr. PRAK Sokhonn, Minister Attached to the Prime Minister
Assistant to Vice Chairman of the Supreme National Economic Council
Sep. ‘03 – Dec. ’08Economics and Financial Sector Officer, Asian Development Bank (Cambodia Resident Mission)
Sep. ‘03 – Dec. ’08National Program Officer (Population and Development Strategies), United Nations Population Fund (UNFPA)
July. ‘99 - Aug. '00Auditor, PricewaterhouseCoopers (PwC)
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
Languages
ភាសាកំណើត
Native language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign language
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
Decorations
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Grand Cross of the Royal Order of Cambodia
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា
Grand Officer of the Royal Order of Cambodia