រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ឹង មករា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ឹង មករា
Dr. MOEUNG MAKARA

Under Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ម៉ឹង មករា
MOEUNG MAKARA
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៨០
18 Jan 1980
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ផ្ទះលេខ២៣ ផ្លូវ១២២ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
Phnom Penh, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបការ និងមានបុត្រ ៣ នាក់
Married, with 3 children

កំរិតវប្បធម៌
២០០៩បណ្ឌិត សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០៨បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ការគ្រប់គ្រងផ្នែកជំនួញ
២០០៣បរិញ្ញាបត្រ
បរិញ្ញាបត្ររង ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិការងារ
២០២២ ដល់ បច្ចុប្បន្នអនុរដ្ឋលេធិការ
២០១៨ ដល់ ២០២២នាយសេនាធិការរង
២០០៩ ដល់ ២០១១មេបញ្ជាការរង
២០០៨ ដល់ ២០០៩រងសេនាធិការ
២០០៨ ដល់ ២០០៨ប្រធាននាយកដ្ឋាន
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English