អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម គឹម ផល្លា

ឯកឧត្តម គឹម ផល្លា
H.E. KIM Phalla

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Name:H.E. KIM Phalla
Nationality:Cambodian
Date of Birth:12 March 1967
Place of Birth:Srok Kampong Seim, Khet Kampong Cham, Cambodia
Present Address:22, Street 273 Sangkat Beoungsalang , Khan Toulkok
Marital Status:Married
Phone:Tel: (012) 826431
Email:kimphalla@hotmail.com