អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម គឹម ផល្លា

ឯកឧត្តម គឹម ផល្លា
H.E. KIM Phalla

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :គឹម ផល្លា
សញ្ជាតិ:Cambodian
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត:១២ មិនា ១៩៦៧
ទីកន្លែងកំណើត:ភូមិកោះរកា ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន:ផ្ទះលេខ22B ផ្លូវលេខ273 សង្កាត់បឹងសាឡាង ខ័ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍:រៀបការ
ទូរស័ព្ទ:012 826431

ការអប់រំ
ក្រោយឧត្តមសិក្សាៈអនុបណ្ឌិតគោលនយោបាយសាធារណៈ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
អន្តរកាល ពីវិទ្យាស្ថាន GRIPS នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន ឆ្នាំ២០០១-
២០០២
ឧត្តមសិក្សាៈបរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច ពីវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
ភ្នំពេញ ឆ្នាំ ១៩៨៦-១៩៩១
សាលាចំណេះទូទៅៈសាលាកំរិតសិក្សាទី II-III កំពង់ចាម ឆ្នាំ ១៩៧៩-១៩៨៦។
ភាសាៈខ្មែរ និង អង់គ្លេស
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្នស្ថាប័នៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
-តួនាទីៈ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
២០១៣-២០២០-ស្ថាប័នៈ អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
-តួនាទីៈ អគ្គនាយករង
២០០៨-២០១៣-ស្ថាប័នៈ នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
-តួនាទីៈ ប្រធាននាយកដ្ឋាន
១៩៩៦-២០០៨-ស្ថាប័នៈ នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
-តួនាទីៈ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
១៩៩៣-១៩៩៦-ស្ថាប័នៈ នាយកដ្ឋានវិភាគ និងព្យាករសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
-តួនាទីៈ មន្រ្តី
១៩៩១-១៩៩៣-ស្ថាប័នៈ នាយកដ្ឋានស្ថិតិ ក្រសួងផែនការ
-តួនាទីៈ មន្រ្តី ផ្នែកស្ថិតិកសិកម្ម