រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្ដម ស្តើង សុខុម

ឯកឧត្តម ស្តើង សុខុម រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. SDOEUNG SOKHOM Secretary of State
Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ស្តើង សុខុម
Sdoeung Sokhom
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧៤
02 March 1974
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ភូមិព្រែកចាម ឃុំបន្លិចប្រាសាទ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
Prey Veng, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបការ
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០២០បណ្ឌិត ឯកទេសការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ
២០១២បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
២០០៥បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងធុរៈកិច្ច
២០០៣វគ្គសុក្រឹត្យការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
១៩៩៨បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិការងារ
២០១៨-បច្ចុប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០៨-២០១៨អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍
២០០៥-២០០៨អគ្គនាយករងនៃក្រសួងទេសចរណ៍
២០០២-២០០៥អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ាន និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍
១៩៩៨-២០០២មន្ត្រីនាយកដ្ឋានអាស៊ាន និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
បោះពុម្ពផ្សាយ
២០២២
(2022)
និក្ខេបបទៈ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងយុគសាកលូបនីយកម្ម ករណីសិក្សាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រទេសកម្ពុជា
Economic Development in the Era of Globalization: Case Studies of Economic Development in Developed and Developing Countries, and Cambodia
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៨មេដាយជាតូបការ
២០១៧មេដាយជាតូបការ
២០០៨មហាសេរីវឌ្ឍន៍
២០០៥មហាសេនា
២០០២ធិបឌិន្ន