រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្ដម ផាន់ ផល្លា

ឯកឧត្តម ផាន់ ផល្លា
Dr. PHAN PHALLA

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Name:Dr. PHAN PHALLA
Date of Birth:01 September 1973
Place of Birth:Phnom Penh, Cambodia
Nationality:Cambodian
Marital Status:Married with three children
កម្រិតវប្បធម៌
Ph. D. in Economics
University of Wollongong, Australia
Master of Commerce
New South Wales University, Australia
Master of Business Administration
Hawaii Pacific University, USA
Sisowath High School, Phnom Penh
ប្រវត្តិការងារ
2020-PresentSecretary of State of the Ministry of Economy and Finance
2016-2020Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
2013-2016Director General, General Department of Policy, Ministry of Economy and Finance
2008-2013Director of Department, Ministry of Economy and Finance
2008-2012Member of the Supreme National Economic Council with the rank of Secretary of State
2005-2008Deputy Director of Department, Ministry of Economy and Finance
2004-2005Official of Ministry of Economy and Finance
2003-2004Official of Ministry of Post and Telecommunications