រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្ដម ផាន់ ផល្លា

ឯកឧត្តម ផាន់ ផល្លា
Dr. PHAN PHALLA

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Name:Dr. PHAN PHALLA
Date of Birth:01 September 1973
Place of Birth:Phnom Penh, Cambodia
Nationality:Cambodian
Marital Status:Married with three children
កម្រិតវប្បធម៌
Ph. D of Economics
New South Wales University, Australia
Master of Commerce
New South Wales University, Australia
Master of Business Administration
Hawaii Pacific University, USA
Sisowath High School, Phnom Penh
ប្រវត្តិការងារ
2020-PresentSecretary of State of the Ministry of Economy and Finance
2016-2020Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
2013-2016Director General, General Department of Policy, Ministry of Economy and Finance
2008-2013Director of Department, Ministry of Economy and Finance
2008-2012Member of the Supreme National Economic Council with the rank of Secretary of State
2005-2008Deputy Director of Department, Ministry of Economy and Finance
2004-2005Official of Ministry of Economy and Finance
2003-2004Official of Ministry of Post and Telecommunications