ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​ លេខ ០១១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ អនុវត្ដ​ប្រកាស​លេខ ៣៨៣ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូលពន្ធ​លើមធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 01, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០០៧ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធលើមធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 14, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខ​ ៣៨៣ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ​ស្ដីពី​ ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 14, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ២៨៨ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​កម្មវិធី​កាត់បន្ថយ​/​លុប​ពន្ធ​នាំ​ចូល​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ក្រោម​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ស្ដីពី ពាណិជ្ជ​កម្ម​ទំនិញ​អាស៊ាន ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 04, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរណែនាំ​លេខ ០០៣ សហវ.អពដ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ និង​ពន្ធ​ផ្សេងៗ​ទៀត​របស់​សហគ្រាស​ធានា​រ៉ាប់រង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 22, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​លេខ ០០៣​ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ជាប់ពន្ធ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៧៧៨១ សហវ.អគរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ជម្រាប​ជូន​ឯកឧត្ដម​ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួល​បន្ទុក​ជា​អគ្គនាយកគយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ជា​បណ្ដោះ​អាសន្ន​នូវ​នីតិវិធី​នៃ​ការ​កំណត់​តម្លៃ​គិត​ពន្ធ​លើ​រថយន្ដ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៧២ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​​កែសម្រួល​អត្រា​អាករ​ពិសេស និង​អត្រា​អាករ​នាំចេញ​លើ​ទំនិញ​មួយ​ចំនួន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 30, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១១៩៨ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដី​ពី​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​ពន្ធ​គយ​លើ​ទំនិញ​នាំចេញ​នាំ​ចូល​មួយ​ចំនួន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 30, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៤០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​ពន្ធគយ និង​ការ​ដាក់​អាករ​លើ​តម្លៃ​បន្ថែម​ជា​បន្ទុក​របស់​រដ្ឋ ជា​បណ្ដោះ​អាសន្ន​លើ​មុខ​ទំនិញ​សរសៃ​អំបោះ​សូត្រ​នាំចូល ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010