ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០០១ គ ម ក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ​ជា​សាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​លេខ ០០១ សហវ.ឧហ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​ទទួល​បញ្ចាំ និង ទិញ​-​លក់​ទ្រព្យ​បញ្ចាំ និង ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​ទទួល​ប្រាតិភោគ​ដោយ​អនុប្បទាន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០៣១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​បង្កើត​ការិយាល័យ​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​ទទួល​បញ្ចាំ និង ទិញ​-​លក់​ទ្រព្យ​បញ្ចាំ និង អាជីវកម្ម​ទទួល​ប្រាតិភោគ​ដោយ​អនុប្បទាន នៃ​នាយកដ្ឋាន​ឧស្សាហកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០២៨ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​ទទួល​បញ្ចាំ និង ទិញ​-​លក់​ទ្រព្យ​បញ្ចាំ និង អាជីវកម្ម​ទទួល​ប្រាតិភោគ​ដោយ​អនុប្បទាន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ព្រះ​រាជ​ក្រម នស/រកម/០១១០/០០២ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​ទួទាត់​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង ឆ្នាំ ២០០៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១០៣៣ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ​គ្រប់គ្រង និង​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​មនុស្ស​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 07, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៤៤ អនក្រ.បក របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​អន្តរ​ក្រសួង​ដើម្បី​សម្រប​សម្រួល វាយ​តម្លៃ និង​ត្រួត​ពិនិត្យ វត្ថុ​សិល្បៈ​បុរាណ​ខ្មែរ​ដែល​ត្រូវ​យក​ទៅ​តាំង​ពិព័រណ៍​នៅ​បរទេស ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 25, 2010

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​ណែនាំ លេខ ០០៣ សហវ សផក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ផ្ទៃក្នុង ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 19, 2010

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សំរេច​លេខ ៦៤ សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដី​ពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​សមាសភាព​សហប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​ទាំង​០៨ និង​អនុក្រុម​ការងារ​ផ្នែក​កសិកម្ម កសិ-ឧស្សាហកម្ម​ ផ្នែក​ឯកជន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦៤៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​លេខាធិការដ្ឋាន នៃ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រួល​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010