ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០១៤ គ ម ក.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ នាយកដ្ឋាន​ស្រាវជ្រាវ បណ្តុះ​បណ្តាល​អភិវឌ្ឍន៍​ទីផ្សារ​មូលបត្រ និង ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រិត្យ​លេខ ៣២ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​កែ​សម្រួល​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ ជូន​កងយោធពល​ខេមរ​ភូមិន្ទ និង មន្រ្តី​នគរបាល​ជាតិ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ​ ០១៣ គ ម ក/ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការ​រៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ នាយកដ្ឋាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​អន្តរការី​មូលបត្រ នៃ​គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០១២ គ​ ម ក/ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការ​រៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ការ​បោះ​ផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ នៃ​គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០១១ គ ម ក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការផ្តល់​ការ​អនុញ្ញាត​ធ្វើ​ជា​ប្រតិបត្តិករ ទីផ្សារ​មូលបត្រ ប្រតិបត្តិករ​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់ និង ទូទាត់​មូលបត្រ និង ប្រតិបត្តិករ​រក្សា​ទុក​មូលបត្រ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០០៩ គ ម ក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ និង ភ្នាក់ងារ​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០០៨ គ ម ក/ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការ​រៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការ​គតិយុត្ត នៃ​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០០៧ គ ម ក/ប្រក​ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពី ការ​រៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២៩ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា ពី​ជំពូក ២១ នៃ​ខ្ទង់​ចំណាយ​មិន​ទាន់​បែង​ចែក មក​ជំពូក ២៦ ជូន​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០០២ គ ម ក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី អភិបាល​កិច្ច​សាជីវ​កម្ម សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​ជា​សាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011