ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៦៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនីឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៧ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជនភាវូបនីយកម្ម ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១៣៧ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង និង​អនុវត្ដ​​អនុកម្មវិធីទី ៤ របស់​ផែនការ​អនុវត្ត​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ (២០១១​-​២០១៣) នៃ​កម្មវិធីជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧៧៦ សហវ.ប្រក.អគរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​កែសម្រួល​បញ្ញត្តិប្រការ ១ នៃ​ប្រកាស​លេខ ៣៨៧ សហវ.គរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​តម្លៃ​គិត​ពន្ធគយ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦៥៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ប្រាក់​វិភាគទាន​សប្បុរសធម៌ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 09, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៨២ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​អនុវត្ត​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​សម្រាប់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោម​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 27, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៨១ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​តែង​តាំង​នាយក​កម្មវិធី​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​នៃ​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 27, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០៨ សរណន ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី ការ​រៀបចំ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 17, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០០៨ សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​នីតិវិធី​គ្រប់គ្រង និង​ត្រួត​ពិនិត្យ ការ​ដឹក​ជញ្ជូន ចរាចរ សន្និធិ និង​ការ​កាន់​រក្សា​ផលិតផល​តេល​សិលា ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 08, 2011