ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រេច លេខ ៤០ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០៤​ ខែ កក្កដា ​ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ និង​សម្រប​សម្រួល «វេទិកា​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​លើកទី៤» ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០០៩ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៩​ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់រង​ខ្នាត​តូច​បណ្ដោះ​អាសន្ន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣០ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២១​ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនី ឯកជនភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦១១/០១១ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​របប​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រេច លេខ ៣៣ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ាន លើកទី​១៦ និង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពាក់ព័ន្ធ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦១១/០១០ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ការ​អនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​ការ​ធានា​ទូទាត់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អគ្គិសនី​វៀតណាម​ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្ដរក្រសួង លេខ ៣៨០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​កំណត់​កម្រៃ​សេវាកម្ម​ចំពោះ​ការ​បង្កើត និង​កិច្ច​ដំណើរការ​រោងចក្រ និង​សិប្បកម្ម និង​ការ​ពិន័យ​អន្ដរការណ៍​លើ​ករណី​ល្មើសច្បាប់ ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រោងចក្រ និង​សិប្បកម្ម ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្ដរក្រសួង​លេខ ៣៧៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ​​ស្ដីពី ការកំណត់​កម្រៃសេវាកម្ម​ចំពោះ​ការ​ផ្ដល់​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ប្រព័ន្ធ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រើ​សញ្ញា​ស្ដង់ដារ​កម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចុះ​បញ្ជី​ផលិតផល និង​លិខិត​បញ្ជាក់​មុខ​សញ្ញា និង/ឬ ស្ដង់ដារ​ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​គីមី​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០០៦/១១ គ.ម.ក ប្រក. ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ដ​វិធាន​ប្រតិបត្តិការ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៦៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បំពេញ​បន្ថែម​គណនី នៃ​ប្លង់​គណនេយ្យ​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011