ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


 • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២៧៥.អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​​បែងចែកឥណទាណចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់​ជាតិ​តាមជំពូក​នៃច្បាប់​ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 02, 2013

 • ខ្មែរ

សេចក្ដី​ថ្លែង​ហេតុ​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ លេខ ៣៧.សជណ.កបច ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ នៃ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 02, 2013

 • ខ្មែរ

កំណត់​បង្ហាញ លេខ ០០៤ សហវ ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ នៃ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 02, 2013

 • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រឹត្យ​ នស / រកត / ០៩១២ / ៨៤៨ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​អាយុ​ចូល​និវត្តន៍​របស់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​ជា​ស្រ្តី ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 31, 2012

  • ខ្មែរ

  អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នីតិវិធី​រួម​បច្ចុប្បន្នកម្ម សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​ពីដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ June 29, 2012

  • ខ្មែរ

  ប្រកាសលេខ ២២១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីអង្គភាព​គ្រប់គ្រង និង​សម្របសម្រួល​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​មូលនិធិធានាឥណទាន (អ.ម.ធ.ឥ.) ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ April 20, 2012

  • ខ្មែរ

  ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​នៃ​ឯកសារ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ២០១១-២០១៨

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ March 05, 2012

  • ខ្មែរ

  សេចក្ដី​សម្រេចលេខ ៥៧.សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ January 03, 2012

  • ខ្មែរ

  ព្រះរាជ​ក្រម នស/រកម/០៧១១/០១៦ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់​ព្រម​លើ​ការ​ធានា​ទូទាត់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ខេមបូឌា អ៊ិនធើរណេស្យូលណ អ៊ិនវេស្ដមែន ឌីវើឡុបមែន គ្រុប ។

  [ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

  កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011