ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុក្រឹតលេខៈ ២៥.អនក្រ.បក ស្ដីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 27, 2009

  • ខ្មែរ

សារាចរណែនាំលេខៈ ០១ សរណន ស្ដីអំពី ការពង្រឹងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងតាមបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័ន និងសហគ្រាសសាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 23, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខៈ ០៩៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការបន្ថែមសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការអភិវ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 15, 2009

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខៈ ១៩ អនក្រ.បក ស្ដីពីការផ្ដល់ឥណទានថវិកាសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៩ ជូនទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 15, 2009

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២០៨/១៤២៩ របស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ត្រាស់បង្គាប់ ឪ្យបង្កើត គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 04, 2009

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២០៨/០២០ របស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 04, 2009

  • ខ្មែរ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបញ្ឈប់អាជីវកម្មភ្នាល់កីឡារបស់ ក្រុមហ៊ុន Sporting Live

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 10, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាសស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជីវកម្មភ្នាល់កីឡារបស់ ក្រុមហ៊ុន Cambo Six Co., Ltd.

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 10, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាសស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជីវកម្មស្លុតម៉ាស៊ីនរបស់ ក្រុមហ៊ុន VINA HONG KONG Co., LTD

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 10, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាសស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជីវកម្មភ្នាល់កីឡារបស់ ក្រុមហ៊ុន Betting Zone Limited.

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 10, 2009