ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២២៨ អនក្រ.បក ស្ដី​ពី​ការ​បែង​ចែក​ចំណាយ​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 24, 2009

  • ខ្មែរ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២២៧ អនក្រ.បក ស្ដី​ពី​ការ​បែង​ចែក​ចំណូល​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 24, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦១៨ សហវ.ប្រក.គរ ស្ដី​ពី​ការ​សម្រុះ​សម្រួល​បទ​ល្មើស​គយ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 31, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦១៧ សហវ.ប្រក.គរ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ដែល​ទទួល​បាន​ដោយ​មន្ត្រី​គយ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 31, 2009

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ៤៦ សសរ ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​អនុគណៈ​កម្មាធិការ​អភិវឌ្ឍន៍​អភិបាល​កិច្ច​សាជីវកម្ម​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​គណៈ​កម្មាធិការ​ដឹក​នាំ​ការងារ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្នែក​ឯកជន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 31, 2009

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១០៤ អនក្រ.បក ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 27, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ 600 សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​របស់​គម្រោង​វិនិយោគ មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ ដែល​ផុត​រយៈ​ពេល​លើក​លែង​ពន្ធ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 23, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៩៩ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ចំណាយ​របស់​សហគ្រាស​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កាត់​កង​ទាក់​ទិន​នឹង​ពន្ធ​កាត់​ទុក

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 23, 2009

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ៤២ សសរ ស្ដី​ពី​ការ​បន្ថែម​សមាជិក​គណៈ​កម្មការ​អន្តរ​ក្រសួង​ដើម្បី​សម្រួល​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ និង​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​តំបន់​ច្រក​ទ្វារ​ព្រំដែន​អន្តរជាតិ​ប៉ោយ​ប៉ែត និង​ច្រក​ព្រំដែន​អន្ដរ​ជាតិ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 19, 2009

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៩៩ អនក្រ.តត ស្ដី​ពី​ការ​តែង​តាំង​អគ្គនាយក និង​សមាសភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាលនៃ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 15, 2009