ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១១៩ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ១១៨ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខ ៦២០ សហវ.ប្រក.គរ ស្តីពី​ការ​ផ្ទេរការ​គ្រប់គ្រង​ទីស្នាក់ការ​គយ និង រដ្ឋាករ​កែរផុស នៃសាខា​គយ និង រដ្ឋាករ ខេត្ត​កោះកុង និង មន្ត្រី​ភ្នាក់ងារ​រាជការ​គយ និង រដ្ឋាករ​ទាំងអស់​នៃ​ទីស្នាក់ការ​នេះ ពី​សាខាគយ និង រដ្ឋាករ​ខេត្តកោះកុង ឱ្យ​ស្ថិត​ក្រោម ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​​សាខាគយ និង រដ្ឋាករ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១១៦២ អនក្រ.តត ស្តីពី​ការតែងតាំង​មន្រ្តីរាជការ នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​​លេខ ១០៩ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា សំរាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ១០៨ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១៣៩៨ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​រៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​នាយក​ដ្ឋាន​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច និង​អាស៊ាន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១២៦១ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 24, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១២៦០ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​បែង​ចែក​ចំណាយ​ឥណទាន​ថវិកា​ផ្ទៃ​ក្នុង​ជំពូក​តាម​គណនី និង អនុ​គណ​នី សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 24, 2009

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១២៥៩ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​ប្រគល់​កាតព្វកិច្ច​ប្រមូល​ចំណូល​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 24, 2009