ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

សេចក្តី​សំរេច​លេខ ៥៣ សសរ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​សិក្សា​សមិទ្ធិលទ្ធភាព​នៃ​គម្រោង​សាង​សង់​រថភ្លើង​លើ​អាកាស​ធុនស្រាល​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២៩៩ អនក្រ.តត ស្តី​ពី​ការ​តម្លើង​ថ្នាក់ និង ឋានន្តរស័ក្តិ​មន្ត្រី​រាជការ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣៨ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣៧ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦៩៧ សហវ.ប្រក ស្តី​ពី​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​ពន្ធគយ លើ​មុន​ទំនិញ​នាំចូល​មួយ​ចំនួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ឧបករណ៍​បរិក្ខារ​ថាមពល​កកើត​ឡើង​វិញ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣០ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២៧ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២៥ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២៤៤ អនក្រ.តត ស្តីពី​ការ​ជូន​មេដាយ​ការងារ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ១២៤០ អនក្រ.តត ស្តី​ពី​ការ​ជូន​មេដាយ​សហ​មេត្រី

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010