ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥២ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥១ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជនភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥០ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៤៩ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៤៦ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៤៥ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៤៤ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​បែង​ចែក​ចំណាយ​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ តាម​ជំពូក នៃ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​កែតម្រូវ​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ សំរាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៤២ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៤០ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣៩ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ជំរឿន​សហគ្រាស​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០១១

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010