ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៩០៧ សហវ.ប្រក ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​កម្រៃ​ឆ្លងកាត់ លើ​មុខ​ទំនិញ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​នីតិវិធី​ឆ្លងកាត់​គយ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៩០៦ សហវ.ប្រក ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត និង ដាក់​ឱ្យ​ដំណើ​រការ​យន្តការ​ភាពជាដៃគូ គយ-ផ្នែក​ឯកជន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៧១ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៦៥ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា សំរាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៩ ជូន​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧៨៩ សហវ.ប្រក ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​សមាសភាព​សមាជិក​ក្រុម​ប្រតិបត្តិ​សំរាប់​អនុវត្ត៖ យុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៦-២០១៥

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥៩ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥៨ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥៥ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​នីតិវិធី នៃ​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​បុរេប្រទាន សំរាប់​ចំណាយ ថវិកា​ចរន្ត និង ចំណាយ​ថវិកា​វិនិយោគ​សាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥៤ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការរៀបចំ និង ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ នៃ​មូលនិធិ​ទ្រទ្រង់ និង​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កសិកម្ម

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥៣ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 09, 2010