ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ២០៥ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ២០៤ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការ​ប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជនភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២០៣ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា ជូន​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ សំរាប់​ការ​គ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ២០២ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា របស់​ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង​កីឡា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​លេខ ៩៩៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពី ការអនុវត្តន៍​កិច្ច​សម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈ​ការគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៦ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា របស់​ទីស្ដី​ការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខ ៩៦៧សហវ.ប្រក ស្ដីពីការ​កែសម្រួល​អត្រា​ពន្ធគយ​លើមុខ​ទំនិញនាំចូល​មួយចំនួន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១២ សហវ.អពដ ស្ដីពីវិធានការ​បំបាត់ការ​លួចបន្លំ​បោះពុម្ព ការ​ធ្វើអាជីវកម្ម​ជួញដូរ និង​ការប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​ក្លែងក្លាយ សំរាប់​បង់ពន្ធ​លើមធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់ប្រភេទ ឆ្នាំ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១០០៩/០២០ ស្ដីពី​ការប្រកាស​ឱ្យប្រើ ច្បាប់​ស្ដីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើកិច្ច​ព្រមព្រៀង​វិនិយោគ​ទូលំទូលាយ​អាស៊ាន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៨២ អនក្រ.បក ស្ដីពី​ការ​ផ្ទេរឥណទាន​ថវិកា ជូន​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ផ្នែក​សន្ដិសុខ​សាធារណៈ សំរាប់​ការ​គ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010