ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខ ១២២២ សហវ.ប្រក ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ២២០ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា របស់​ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២០៩/០២៦ ស្ដីពី ការ​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ ច្បាប់​ស្ដីពី ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

សារាចរណែនាំ​លេខ ០០៣ សហវ ស្ដីពី ការ​បិទ​បញ្ជី​ចំណូល ចំណាយ និង​ធ្វើ​របាយការណ៍ បូក​សរុប​ទូទាត់​ថវិកា រាជធានី ខេត្ត ឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ២១៣ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២១១ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២១០ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា របស់​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យលេខ ២០៩ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា ជូន​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ផ្នែក​សន្តិសុខ​សាធារណៈ​សំរាប់​ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាសអន្តរ​ក្រសួង​លេខ ៩៩៦ សហវ.បក ស្ដីពី ការអនុវត្ត​កិច្ច​សម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈ​ការគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ របស់​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និង​ថាមពល

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្តរក្រសួងលេខ ៩៩៥ សហវ.បក ស្ដីពី ការអនុវត្ត​កិច្ច​សម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈ​ការគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ របស់​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 09, 2010