ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦៤៦សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការបង្កើត​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រួល​ការដឹកជញ្ជូន​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦១៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នូវ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការបង្កើត និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នូវ​សាខា​គយ និង​រដ្ឋាករ​ខេត្ត​កែប

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នូវ​សាខាគយ និង​រដ្ឋាករ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នូវ​សាខា​គយ និង​រដ្ឋាករ​ខេត្ត​រតនគិរី

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នូវ​សាខា​គយ និង​រដ្ឋាករ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧២ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​រាយការណ៍​អំពី​ទំនិញ​នា​ពេល​ចូល​ក្នុង​ដែនគយ​នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧១ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​នីតិវិធី​នៃ​ការ​បង់ពន្ធ និង​អាករ លើ​ទំនិញ​នាំចេញ និង​ទំនិញ​នាំចូល

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៧០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​នីតិវិធី​តវ៉ា​ប្រឆាំង​កំណត់ហេតុ​គយ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៦៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ទំនិញ​នាំចេញ ទំនិញ​នាំចូល និង​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 16, 2010