ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាសស្ដីពី ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 26, 2008

  • ខ្មែរ

ប្រកាសស្ដីពី ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 26, 2008

  • ខ្មែរ

ក្រមសីលធម៌សម្រាប់សវនករផ្ទៃក្នុង

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 01, 2010

  • ខ្មែរ

ស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 01, 2010

  • ខ្មែរ

គោលនយោបាយស្តីពីការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 01, 2010